Algemene voorwaarden M-Workz.nl

De algemene voorwaarden van M-Workz Design die hier worden beschreven zijn van toepassing op de inhoud van deze website, de diensten en producten van M-Workz Design. Er wordt hiermee bepaald onder welke voorwaarden de informatie en producten aan bezoekers op M-Workz.nl beschikbaar worden gesteld.

Voorwaarden m.b.t. intellectueel eigendom

Alle bezoekers van deze website is het toegestaan om gratis van de content gebruik te maken onder de voorwaarde dat de inhoud niet wordt gekopieerd, wordt verspreid of op een andere manier ter beschikking gesteld wordt aan andere partijen. Het is niet toegestaan om voor commerciële doeleinden gebruik of misbruik te maken van de informatie op deze website. Het gebruik van content dat afkomstig is van deze website mag uitsluitend worden hergebruikt volgens de regels van het dwingend recht. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van M-Workz Design tekst, afbeeldingen, multimedia of andere content van deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom van alle inhoud behoort toe aan M-Workz Design.

Aansprakelijkheid inhoud

Er staan op mijn website prijzen vermeld. Bij de vermelding van deze prijzen wordt gestreefd naar het aanbieden van een realistisch bedoelde prijs. Mocht er onverhoopt een foutieve prijs in de inhoud van deze website zijn opgenomen, geeft dat geen aanleiding om een overeenkomst af te dwingen dan wel een contract te claimen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onrealistische en foutief vermelde prijzen die bijvoorbeeld aan de hand van een typefout of programmeerfout tot stand zijn gekomen. Wij streven ernaar om de inhoud zo actueel mogelijk te houden. Indien er ondanks dit streven zich een fout voordoet of informatie niet geheel of gedeeltelijk onjuist is, wordt daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaard door M-Workz Design.

Alle informatie en producten die aangeboden worden op deze website worden zonder aanspraak op juistheid en zonder dat er sprake is van enige vorm van garantie gepresenteerd. M-Workz Design behoudt zich altijd het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de inhoud, content te verwijderen of deze opnieuw te vermelden zonder dat daar van onze zijde een mededeling aan vooraf gaat. Verder wordt geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud op websites en handelingen van andere partijen waar via deze website door middel van hyperlinks naar verwezen wordt. M-Workz Design is niet aansprakelijk indien er foutief materiaal is aangeleverd en evenmin voor de fouten en kosten die daaruit voortvloeien.

Prijsopgave en overeenkomst

Het is mogelijk dat er zich veranderingen voordoen in de getoonde prijzen als gevolg van onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. De tarieven en aanbiedingen die op deze website getoond worden, gelden niet automatisch en niet onvoorwaardelijk voor nieuwe opdrachten. De prijzen worden exclusief 21% btw gepresenteerd. Indien er sprake is van opdrachten van bedrijven binnen de EU buiten Nederland wordt de btw verlegd naar de opdrachtgever in het kader van intracommunautaire prestaties/levering. De opdrachtgever is dan zelf verantwoordelijk voor de afdracht van btw in eigen land. Indien een particulier in de EU buiten Nederland opdrachtgever is, wordt via de geldende regels btw in rekening gebracht. Er is sprake van totstandkoming van een overeenkomst tussen M-Workz Design en de opdrachtgever op het moment dat er een bestelling is geplaatst die bevestigd is. Er wordt van iedere opdracht in de vorm van een bestelling op deze website automatisch een bevestiging verzonden. Op het moment dat er via een andere weg een bestelling geplaatst wordt, komt de overeenkomst tot stand nadat de opdrachtgever via post, email of telefonisch goedkeuring heeft verstrekt. Bij wijziging van de overeenkomst, indien daar aanleiding toe is om een goede uitvoering te garanderen, wordt tussen partijen in overleg besloten de overeenkomst naar beider goedkeuring aan te passen. Het project wordt afgesloten op het moment dat M-Workz Design tijdens de uitvoering van de werkzaamheden binnen 8 dagen geen reactie van de opdrachtgever heeft ontvangen. Aan uitgebrachte offertes zonder voorbeeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Een offerteprijs blijft 30 dagen geldig mits anders aangegeven.

Termijn oplevering van de ontwerpen

De oplevering van ontwerpen is mede afhankelijk van de opdrachtgever. Het kan meerdere werkdagen duren indien de opdrachtgever niet tijdig reageert of de voorkeur heeft om uit meerdere toe te sturen ontwerpen een keuze wil maken. De termijn van oplevering wordt vermeld bij de opdracht, maar M-Workz Design behoudt zich in het kader van drukte of andere onvoorziene omstandigheden het recht voor om de vermelde opleveringstermijn te verlengen. Er wordt hierbij overigens altijd gestreefd naar de vermelding van het aantal uur dat de oplevering gaat duren. Per product wordt het aantal uur voor oplevering op de website vermeld.

Leveringstermijn producten webshop

M-Workz Design geeft op haar producten de verwachte leveringstermijn aan. Standaard hanteert M-Workz Design een levering van 5-7 werkdagen. M-Workz Design zal zich naar behoren inspannen de verwachte leveringstermijn te halen. Overschrijding van deze leveringstermijn wordt tenminste 24 uur van tevoren aangekondigd.
Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen.

Auteursrecht en merknaam

Bij het bevestigen van een opdracht door de klant wordt akkoord verklaard dat alle stukken, zowel teksten, foto´s en ander grafisch materiaal eigendom zijn van de klant. Het is niet toegestaan dat de klant materiaal gebruikt dat tegen de wetgeving op het gebied van auteursrecht indruist en evenmin tegen bestaande merknamen. M-Workz Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele claims of voor een eventuele vervolging die het gevolg kan zijn van het onrechtmatig verkrijgen van materiaal dat strookt met de wetgeving met betrekking tot auteursrecht en merknamen. De klant blijft te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid behouden over de content op de website of voor het logo, waarvoor M-Workz Design geen verantwoordelijkheid kent en geen aansprakelijkheid aanvaardt. Ontwerpen mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van M-Workz Design veranderd, gekopieerd, aangepast of verwijderd worden.

Licentie, gebruik en betaling

De ontwerpen in de vorm van grafische uitingen en websites mogen door de opdrachtgever niet gebruikt worden als er niet aan de verplichtingen is voldaan. Bijvoorbeeld aan de betalingsverplichting. Evenmin indien de opdracht ongeacht welke reden eerder wordt beëindigd. Op het moment dat aan de voorwaarden van de overeenkomst is voldaan, kan de opdrachtgever het ontwerp voor eigen doeleinden gebruiken. Nadat de betaling is voldaan, worden de gebruiksrechten aan de opdrachtgever overgedragen. M-Workz Design maakt wel gebruik van het recht en eigent zich dat recht ook toe om verstrekte ontwerpen op de eigen website, in de portfolio of in andere eigen uitingen te presenteren. Op de factuur wordt een betalingstermijn vermeld en daar dient de opdrachtgever zich aan te houden. Doorgaans betreft deze betalingstermijn 30 dagen mits anders vermeld. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is de klant wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten die uit een te late betaling of uitblijven van betaling voortvloeien komen voor rekening van de klant.

De algemene voorwaarden kunnen zonder berichtgeving wijzigingen. Op deze pagina staan altijd de actuele voorwaarden vermeld.

Laatst gewijzigd op 01-01-2020